Polityka prywatności

Administrator Państwa danych osobowych?
Ewelina Struska „Gabinet Natura”, 24-100 Puławy ul. Lubelska 18, 
NIP: 7162350805 Regon: 060146694
Tel. 537 344 220
Mail: biuro@gabinetnatura.com.pl. 
(zwany dalej: „Gabinet Natura”)

Zakres danych:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail)
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

Źródła pozyskania danych:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cel pozyskiwanych danych:

 • w celach objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z „Gabinet Natura”,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „Gabinet Natura”, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celach marketingowych produktów i usług „Gabinet Natura”

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Mają Państwo prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy: biuro@gabinetnatura.com.pl.

Mogą Państwo w każdej chwili może cofnąć każdą zgodę udzieloną „Gabinet Natura” w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na dane kontaktowe Administratora danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu  cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez „Gabinet Natura”  jest 

legalne. Należy pamiętać, iż cofnięcie zgody może się wiązać z brakiem realizacji, np.: umowy, zamówienia.

 „Gabinet Natura”  nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym jak i fizycznym.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z „Gabinet Natura”,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na „Gabinet Natura”, (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes „Gabinet Natura” (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),

Czas  przechowywania Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z „Gabinet Natura”.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.